Leveringsvoorwaarden

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Leveringsvoorwaarden

Geachte bezoeker,

Onderstaand ziet u onze Algemene, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Algemene, leverings- en betalingsvoorwaarden

Van de V.O.F. VSM-vormgeving gevestigd en kantoorhoudende te Zevenhuizen,
Gemeente Leek. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen d.d. 14
januari 2008 onder nr. 3567

ARTIKEL 1 ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten
tot levering van zaken en/of diensten,behoudens wijzigingen welke beide partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk overeenkomen. Een algemene verwijzing door opdrachtgever naar zijn voorwaarden
wordt door ons niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 2 AANBIEDING
Onze aanbiedingen zijn geldig gedurende 14 dagen na de datum van verzending, tenzij in de
aanbieding een andere termijn wordtgenoemd. Leveringstermijnen zijn altijd bij benadering,
tenzij deze uitdrukkelijk worden afgesproken en gegarandeerd.

ARTIKEL 3 PRIJS
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn onze prijzen berekend netto en levering ‘af fabriek’.
2. Door ons opgegeven prijzen zijn altijd gebaseerd op tenminste de door aanvrager opgegeven
aantallen. Bij opdrachten betreffende kleinere aantallen dan opgegeven in de offerte-aanvraag of
in de offerte zelf, zijn wij niet aan de opgegeven prijs gebonden.
3. Indien na de datum van aanbieding de prijzen van de grondstoffen, salarissen, sociale lasten,
energie, lonen en overige kostprijs bepalende factoren een verhoging ondergaan, zijn wij
gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Het vorenstaande is
eveneens van toepassing op kostenverhogingen als gevolg van maatregelen van de overheid.
Met name zijn alle in prijslijsten etc. genoemde prijzen geheel vrijblijvend. Onze afnemers, c.q.
opdrachtgevers zijn die prijzen verschuldigd,
welke gelden op de dag van aflevering.
4. Wanneer de ons ter bewerking aangeboden zaken wat betreft samenstelling en/of
oppervlaktegesteldheid niet in overeenstemming zijn met datgene wat ons ten tijde van
onze aanbieding bekend was, zijn wij gerechtigd om, na voorafgaande kennisgeving aan de
opdrachtgever, eventuele daaruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te
brengen.
5. Als tijdens het bewerken van de zaken blijkt dat de overeengekomen kwaliteit niet haalbaar is en
de verdere uitvoering in overleg met de opdrachtgever beëindigd wordt wij gerechtigd de
gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever heeft ter zake
geen enkel recht op schadevergoeding.
6. Bij serie- en massaproductie is het ons toegestaan om boven het overeengekomen aantal tot 5%
meer stuks af te leveren, die door de afnemer op basis van de overeengekomen stuksprijs moeten
worden betaald.
7. De door ons opgegeven prijzen zijn gesteld in Nederlandse valuta en gelden exclusief BTW.

ARTIKEL 4 BETALING
1. Alle betalingen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn. Alle betalingen
dienen te worden verricht zonder enige aftrek of korting en zonder schuldvergelijking.
2. Bij overschrijding van een betalingstermijn met langer dan 3 werkdagen, zijn wij gerechtigd de
debiteur een rente in rekening te brengen overeenkomstig het wettelijk tarief.
3. De door ons te maken kosten, ter inning van het ons toekomende, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, één en ander overeenkomstig voor advocaten en deurwaarders gebruikelijke
incasso-tarieven, komen eveneens voor rekening van de afnemer. Deze kosten zijn verschuldigd
zodra wij onze vordering ter incasso uit handen hebben gegeven.
4. In geval van faillissement, overlijden of onder curatele-stelling van opdrachtgever, alsmede in
geval van conservatoir beslag of executoriaal beslag op het geheel of een deel van zijn vermogen
of inkomen, dan wel in geval van surséance van betaling, en indien een bewindvoerder over hem
wordt benoemd, zal de gehele aannemingssom c.q. het restant daarvan terstond in zijn
geheel opeisbaar zijn.
5. Wij hebben het recht te bepalen op welke schulden betalingen worden toegerekend, doch in ieder
geval zullen betalingen in de eerste plaats worden aangemerkt in mindering te komen op de rente
en de door ons gemaakte kosten.
Prijs-, modelwijzigingen en zet- en drukfouten voorbehouden (Versie 13.1)
Algemene voorwaarden
6. Wij hebben ten allen tijde het recht voor de nog te verrichten betalingen nadere zekerheden te
verlangen van de afnemer. Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom, zolang de
afnemer niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien de afnemer zijn
betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, hebben wij het recht, zonder ingebrekestelling,
de geleverde goederen terug te nemen, onverminderd ons recht op vergoeding van schade,
gederfde winst en interest.

ARTIKEL 5 VERZENDING
1. Het transport van de zaken naar onze fabriek en vanaf onze fabriek naar de plaats van bestemming
is voor rekening en risico van de opdrachtgever; het vorenstaande is eveneens van toepassing
indien het transport door ons wordt verzorgd. Onder transport is het in- en uitladen van de zaken
begrepen. De opdrachtgever is gehouden zorg te dragen voor toezicht en hulp bij het uitladen.
2. Indien het transport door derden wordt uitgevoerd, zullen wij, in geval aan ons uit hoofde van
beschadiging of vermissing van de zaken enige vordering op de vervoerder zou toekomen, aan
de opdrachtgever alle vorderingen welke wij tegen de vervoerder geldend zouden kunnen maken,
overdragen.
3. Indien bij aankomst der zaken blijkt dat de zaken of verpakking zijn beschadigd, is de afnemer
verplicht, alvorens de zaken in ontvangst te nemen, door de expediteur proces-verbaal van de
schade te laten opmaken, bij gebreke waarvan wij geen enkele aansprakelijkheid kunnen
aanvaarden.

ARTIKEL 6 LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO-OVERGANG
1. Opgegeven levertijden gelden steeds als ‘bij benadering’; zij zullen door ons naar vermogen
worden nagekomen. Voor aflevering bepaalde termijnen zullen in ieder geval eerst gelden vana
het moment dat de opdrachtgever eventuele door hem te verstrekken gegevens, hulpmiddelen en
materialen in ons bezit heeft gesteld.
2. In geval van wijziging in de opdracht zal de levertijd dienovereenkomstig worden aangepast.
3. Wegens overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever nimmer
tegenover ons recht kunnen doen gelden op schadevergoeding of niet nakoming van enige
verplichting, welke door hem uit de met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.
4. In geval van overschrijding van de levertijd wegens overmacht, worden onder overmacht mede
begrepen: alle omstandigheden, onafhankelijk van onze wil, zowel onvoorzien als reeds voorzien
ten tijde van het verlenen van de opdracht, waaronder de productie stagneert of zelfs geheel komt
stil te liggen.
5. De zaken worden geleverd ‘af fabriek’. Ten aanzien van de overeengekomen levertijd worden zij
geacht te zijn geleverd zodra zij ter verzending in onze fabriek gereed liggen en wij de
opdrachtgever daarvan hebben kennis gegeven. 6. Zodra de zaken als geleverd gelden als
hierboven sub 5 vermeld, draagt de opdrachtgever het risico van het verloren gaan van de zaken
en van alle directe of indirecte schade, welke aan of door deze zaken voor de opdrachtgever of
voor derden mocht ontstaan. De opdrachtgever vrijwaart ons tegen aanspraken van derden ter
zake.
6. Zodra de zaken als geleverd gelden als hierboven sub 5 vermeld, draagt de opdrachtgever het
risico van het verloren gaan van de zaken en van alle directe of indirecte schade, welke aan of door
deze zaken voor de opdrachtgever of voor derden mocht ontstaan. De opdrachtgever vrijwaart ons
tegen aanspraken van derden ter zake.

ARTIKEL 7 GARANTIE EN RECLAMES
1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staan wij ervoor in, dat de door ons
uitgevoerde werkzaamheden c.q.. geleverde zaken in overeenstemming zijn met de door ons
geoffreerde en/of met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden c.q. geleverde zaken.
2. Onze garantie betreft uitsluitend de deugdelijkheid van de uitvoering van de door ons uitgevoerde
werkzaamheden c.q. van de geleverde zaken.
3. Tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen, geldt bij serie- en massaopdrachten als
norm een betaaluitvalspercentage van 3%.
4. Klachten wegens onvolledige of onjuiste levering of reclames wegens kennelijke gebreken moeten
ons schriftelijk binnen 8 dagen nadat een redelijk oplettend koper de reden van de klacht zou
hebben kunnen ontdekken, worden meegedeeld, bij gebreke waarvan onze garantieverplichting
vervalt. Deze garantieverplichting vervalt eveneens, indien de zaken verdere bewerking, montage
of inbouw hebben ondergaan, behoudens wanneer de klacht betrekking heeft op gegarandeerde
eigenschappen bij montage of inbouw. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.
5. De garantie geldt niet in die gevallen waarin de klachten van de opdrachtgever het gevolg zijn van
niet, niet tijdig of niet volledig aan ons verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever
verplicht is te verstrekken, dan wel door ons is verzocht en ook sniet die gevallen dat voor
handhaving van aangegeven maten door de opdrachtgever het benodigde meetgereedschap niet,
niet tijdig of niet
6. De garantie geldt eveneens niet in die gevallen, waarin het door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde grondmateriaal kwalitatief onvoldoende is om door het uitvoeren van de
overeengekomen werkzaamheden het door de opdrachtgever beoogde eindresultaat te behalen.
Prijs-, modelwijzigingen en zet- en drukfouten voorbehouden (Versie 13.1)
Algemene voorwaarden
7. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuistheden, welke het gevolg zijn van gebreken
aan het materiaal en/of de onderdelen bij toelevering, noch voor de hoeveelheid of aantallen
daarvan.
8. De juistheid van de gevraagde bewerking is altijd voor rekening van de opdrachtgever, tenzij door
ons vooraf de gevraagde bewerking schriftelijk is geadviseerd. Indien de opdrachtgever afwijkt
van het door ons gegeven advies, geschiedt de bewerking eveneens voor zijn rekening en risico.
9. Indien door de opdrachtgever wordt aangetoond, met inachtneming van hetgeen hierboven
en verder in dit artikel is vermeld, dat wij de aan ons opgedragen werkzaamheden niet in
overeenstemming met de door ons geoffreerde en/of met de opdrachtgever overeengekomen
kwaliteitseisen zijn uigevoerd, dan zullen wij die zaken opnieuw en kosteloos bewerken.
10. Ten aanzien van zaken en materialen, ons toegeleverd door onderleveranciers, zijn wij,
onverminderd hetgeen hierboven in dit artikel is gesteld, niet tot enige verdere garantie gehouden
dan die, welke wij van genoemde onderleveranciers hebben verkregen.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID
1. Behoudens algemeen geldende rechtsregels van openbare orde geldt de voldoening aan onze
garantie als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding
uitgesloten.
2. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk in geval wij door overmacht of door omstandigheden,
die de normale gang van zaken in ons bedrijf belemmeren, tijdelijk of blijvend verhinderd zijn de
overeenkomst na te komen, onverschillig of bedoelde omstandigheden al dan niet voorzienbaar
waren.
3. Op grond van het gestelde in lid 1 en 2 van dit artikel zijn wij niet gehouden tot vergoeding van de
kosten, schaden en interessen, o.a. wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende en
onroerende zaken, het verloren gaan van aan geleverde zaken toegevoegde waarde als gevolg van
het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden of blijken van die zaken, of benadeling van
bedrijfsbelangen hetzij direct of indirect bij de opdrachtgever of derden veroorzaakt, tenzij de
opdrachtgever aantoont dat één en ander te verwijten is aan opzet of grove schuld onzerzijds.
4. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden
en interessen, welke voor ons mochten ontstaan, als direct of indirect gevolg van vorderingen,
welke derden in verband met de tussen de opdrachtgever en ons gesloten overeenkomst tegen ons
geldend zouden kunnen maken uit hoofde van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor wij
ingevolge het bovenstaande sub 1, 2 en 3 niet aansprakelijk zijn. Onder deze vrijwaring zijn
eventuele inbreuken op octrooien, licenties, patenten en merken van derden begrepen, voor zover
deze betrekking hebben op aan ons door de opdrachtgever toegeleverde zaken en materialen en/of
door de opdrachtgever voorgeschreven bewerkingsprocédés.
5. Het is de opdrachtgever bekend, dat de zaken van derden, welke zich in verband met de uitvoering
van het opgedragen werk onder onze berusting bevinden, niet door ons zijn verzekerd. Met
inachtneming van het vo renstaande sub 1, 2 en 3 is de opdrachtgever gehouden ons te vrijwaren
voor aanspraken van derden in geval van beschadiging of verloren gaan van die zaken.

ARTIKEL 9 MODELLEN EN GEREEDSCHAPPEN
Gereedschappen, hulpmiddelen, modellen en tekeningen welke wij hebben vervaardigd of door
derden hebben doen vervaardigen, als zijnde noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, blijven
ons eigendom, ook al zijn de kosten daarvan aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Wij zijn ten
allen tijde vrij om door ons, al of niet in samenwerking met de opdrachtgever, ontwikkelde technische
en/of andere kennis voor andere doeleinden te gebruiken, daarop octrooi aan te vragen en daarvan
licentie te verlenen, zonder deswege aan de opdrachtgever enige vergoeding verschuldigd te zijn.

ARTIKEL 10 WANPRESTATIE
In alle gevallen van toerekenbare niet-nakoming door opdrachtgever aan zijn verplichtingen (geheel
of gedeeltelijk) is deze boven en behalve de wettelijke vergoeding van schaden, kosten en interessen,
gehouden tot vergoeding van de door ons gemaakte kosten van o.a. rechtskundige bijstand, vervoer,
taxaties, adviezen van deskundigen, etc.

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN DOMICILIE KEUZE
1. Ten aanzien van al onze overeenkomsten is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd en is het
Nederlands recht, geldend voor het Rijk in Europa, van toepassing.
2. Partijen kiezen domicilie in de woonplaats of plaats van vestiging van V.O.F. vormgeving, voor
zover zulks wettelijk toelaatbaar is.
3. Wij sluiten hierbij uitdrukkelijk de bepalingen van de eenvormige wet betreffende de tot
standkoming van de internationale koop van roerende lichamelijke zaken uit, alsmede de
bepalingen van de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende
lichamelijke zaken.

Zevenhuizen (gem. Leek) januari 2008-01-09 VSM-vormgeving.

Algemene voorwaarden
Prijs-, modelwijzigingen en zet- en drukfouten voorbehouden

 

Share our website